OKSYDYMETRIA

Dział analizy miareczkowej obejmujący w zasadzie miareczkowania:

Wszystkie obliczenia stechiometryczne są w zasadzie podobne, jak w alkacymetrii, zmieniają się jedynie równania reakcji będących podstawą oznaczeń (warto pamiętać, że bez poprawnie napisanego równania reakcji, zadania nie da się rozwiązać). Podobny jest również tok czynności: odważenie obliczonej uprzednio porcji substancji wzorcowej, wykonanie miareczkowania i obliczenie stężenia roztworu roboczego, który następnie będzie użyty do oznaczeń.

 

MANGANOMETRYCZNE OZNACZANIE REDUKTORÓW

Miareczkowanie reduktorów (Fe2+, szczawianów i innych reduktorów organicznych), za pomocą mianowanego roztworu KMnO4, w środowisku kwasowym od H2SO4. Ponieważ KMnO4 jest intensywnie barwny (fioletowy), zatem najczęściej nie używa się wskaźnika; punkt końcowy: różowe zabarwienie pochodzące od nadmiaru KMnO4. Substancją podstawową do wyznaczania miana roztworu roboczego KMnO4 może być szczawian sodu Na2C2O4. Zadania stechiometryczne rozwiązywać można albo w oparciu o liczby moli reagentów oraz równanie reakcji, lub w oparciu o liczbę Fgramorównoważników reagentów. Jak zwykle, niezbędna jest umiejętność właściwego obliczania gramorównoważników.

 

JODOMETRYCZNE OZNACZANIE UTLENIACZY

Miareczkowanie utleniaczy (Cu2+, Cr2O72−, H2O2) wykonuje się dwuetapowo. Do próbki utleniacza dodaje się jednorazowo, nie ważąc, znaczny nadmiar stałego KI. W tych warunkach, oznaczany utleniacz utlenia aniony jodkowe I do wolnego jodu I2.

2 I I2 + 2e

Ilość powstałego jodu jest w tej sytuacji zależna od ilości tego reagenta, który jest w niedomiarze, a więc do utleniacza. Niezależnie od ilości dodanego KI, powstaje tyle samo I2 w kolejnych próbach! Ilość gramów jodu jest zależna od mas cząsteczkowych reagentów i od współczynników równania zachodzącej reakcji, ilość moli jodu zależna jest od stosunku współczynników w równaniu reakcji. Natomiast ilość gramorównoważników jodu równa jest (zawsze) ilości gramorównoważników utleniacza. Warto sprawdzić, że słuszne jest to niezależnie od równania reakcji!

(roztworu utleniacza nie da się miareczkować roztworem KI, chociażby dlatego, że już dodanie pierwszej kropli roztworu KI powoduje powstanie ciemnego zabarwienia ze skrobią, które utrzymuje się również w P.R., a także po przekroczeniu P.R.).

Ostatecznie: próbka utleniacza zostaje zamieniona na stechiometryczną ilość jodu. Dopiero ten wytworzony jod I2 odmiareczkowuje się mianowanym roztworem tiosiarczanu sodu Na2S2O3. Taki skomplikowany tok oznaczenia (tzw. metoda podstawienia) stosuje się również dlatego, że tiosiarczan z większością utleniaczy reaguje w niejednoznaczny sposób (może powstawać jednocześnie kilka różnych produktów). Natomiast w opisanych warunkach jod utlenia tiosiarczan wyłącznie do czterotionianu S4O62−.

2 S2O32− S4O62− + 2e     lub sumarycznie:

2 S2O32− + I2 S4O62− + 2 I

Miareczkowanie prowadzi się w obecności skrobii (z jodem I2 daje ona granatowy kompleks, z anionami jodkowymi I nie tworzy kompleksu). Punkt końcowy: zanik granatowego zabarwienia (roztwór może być zabarwiony przez inne produkty reakcji).

Podczas oznaczania soli miedzi Cu2+ , redukowane są one przez aniony jodkowe I do kationów Cu+ , które z nadmiarem anionów jodkowych tworzą trudno rozpuszczalny osad CuI. Sumarycznie:

2 Cu2+ + 4I = 2 CuI + I2

Podczas oznaczania dwuchromianów po P.K. roztwór jest np. zielonkawy (barwa powstałej soli chromu), a podczas oznaczania soli Cu2+ pozostaje kremowa zawiesina CuI.

Zadania stechiometryczne rozwiązywać można w oparciu o liczby moli reagentów oraz równanie reakcji. Jest to uciążliwe, ponieważ trzeba zadanie rozwiązywać „od końca”, dzieląc je na tyle etapów, ile etapów składało się na tok miareczkowania, uwzględniając za każdym razem, właściwą relację molową reagentów.

Zadanie można wygodnie rozwiązać w oparciu o liczbę gramorównoważników reagentów (zużycie 1 val odczynnika z biurety równoważne jest zawartości 1 val substancji wyjściowej, niezależnie od liczby etapów miareczkowania i równań reakcji). Niezbędna jest jednak umiejętność poprawnego obliczania gramorównoważników.

 

OBLICZANIE MIANA ROZTWORU KMnO4

Na zmiareczkowanie 0,14090 g Na2C2O4 zużyto 20,45 ml roztworu KMnO4. Obliczyć jego stężenie molowe (M) i normalne (N).       M.cz. Na2C2O4 = 134

 

W OPARCIU O LICZBĘ MOLI

1 mol Na2C2O4 ----- 134 g

x ----------------------- 0,14090 g

x = 0,0010515 mola Na2C2O4 = 1,0515 mola

5 C2O42− + 2 MnO4= [---]

a moli + 2/5 ˇ a moli

1,0515 mmola + 2/5 ˇ 1,0515 mmola

2/5 ˇ 1,0515 mmola = 0,4206 mmola MnO4

jeśli w 20,45 ml jest 0,4206 ˇ 10−3 mol MnO4

to w 1000 ml jest y         y = 0,02057 mola KMnO4

Roztwór jest 0,02057 M KMnO4.

 

W OPARCIU O LICZBĘ GRAMORÓWNOWAŻNIKÓW (val)

C2O42− 2 CO2 + 2 e

1 val = 1 mol / 2 = 134 g / 2 = 67 g Na2C2O4

x -------------------------------- 0,14090 g

0,002103 val Na2C2O4 = 0,002103 val KMnO4!

jeśli w 20,45 ml jest 2,103 ˇ 10−3 val KMnO4

to w 1000 ml jest y

y = 0,1028 val KMnO4

Roztwór jest 0,1028 N KMnO4     UWAGA: stężenie normalne KMnO4 jest liczbowo pięciokrotnie większe, niż stężenie molowe tego roztworu !

 

 

OBLICZANIE ODWAŻKI K2Cr2O7

Ile K2Cr2O7 odważyć, aby zużyć 20 ml 0,1 M (0,1 N) roztworu Na2S2O3?     M.cz. K2Cr2O7 = 294,2

Metoda oznaczania: do próbki K2Cr2O7 dodaje się nadmiar stałego KI:

Cr2O72− + 6 I 3 I2 + [---]

Powstały I2 odmiareczkowuje się mianowanym roztworem Na2S2O3 do zaniku barwy jodu wobec skrobi.

2 S2O32− + I2 S4O62− + 2 I

 

W OPARCIU O LICZBĘ MOLI. (obliczenia wykonuje się „od końca”).

w 20 ml 0,1 M Na2S2O3 zawarte jest: 0,002 mola = 2 mmole S2O32−.

II ETAP: Z równania reakcji

2 S2O32− + I2 S4O62− + 2 I

wynika, że z 2 mmolami tiosiarczanu powinien przereagować 1 mmol jodu I2.

I ETAP: Z równania reakcji: Cr2O72− + 6 I 3 I2 + [---]

wynika, że 1 mmol jodu I2 powstaje z 1/3 mmola K2Cr2O7. 1/3 mmola K2Cr2O7 = 98,1 mg

 

W OPARCIU O LICZBĘ GRAMORÓWNOWAŻNIKÓW (val)

w 20 ml 0,1 N roztworu miareczkującego zawarte jest 0,002 val = 2 mval odczynnika miareczkującego.

Niezależnie od liczby etapów oznaczenia, ilości wszystkich reagentów w poszczególnych stadiach oznaczenia równe są 2 mval (wynika to z definicji gramorównoważnika!). Należy więc odważyć 2 mval K2Cr2O7.

Podstawą do obliczenia gramorównoważnika K2Cr2O7 jest równanie połówkowe:

Cr2O72− + 14 H+ + 6 e 2 Cr3+ + 7 H2O

1 val K2Cr2O7 = 1 mol/6,          zatem:  2 mval K2Cr2O7 = 98,1 mg

 

Tomasz Pluciński
tomek@chem.univ.gda.pl

F strona główna